Imprimeix
transparencia

INFORMACIÓ INSTITUCIONAL I ORGANITZATIVA

Data de constitució: 31 de desembre de 1987

Fundadors: Gemma Martín Sirarols, Joan Francesc Pont Clemente i Jordi Serrano Blanquer

Dotació inicial: 900.000 ptes. (5.409,11 €)

Registre: Registre de Fundacions del Ministeri de Cultura, amb el número 118 (Orden Ministerial de 30/03/1988)

Estatus fiscal: Acollida a la Llei 49/2002, de 23 de desembre

Domicili social: Carrer d’Avinyó, 44 1r, de Barcelona

Estatuts: Consulteu els estatuts aquí.

Normativa aplicable:

Missió: Podeu llegir-la a http://ferrerguardia.org/la-fundacio/missio

Àrees d’activitat: Consulteu-la a http://ferrerguardia.org/la-fundacio/instruments

Òrgan de govern: el Patronat de la Fundació. Consulteu la seva composició a http://ferrerguardia.org/la-fundacio/patronat

Organigrama i equip tècnic: Consulteu la seva composició a http://ferrerguardia.org/la-fundacio/equip-tecnic

Memòria de 2020

Memòria del 2019

Memòria del 2018

GESTIÓ ECONÒMICA, PRESSUPOSTÀRIA I PATRIMONIAL

Comptes anuals:

Pla d’actuació 2021

Retribució dels òrgans de direcció i administració

GESTIÓ ADMINISTRATIVA

Contractes subscrits amb les administracions públiques

Convenis vigents amb les administracions públiques

Subvencions i ajudes públiques rebudes

Veure document