cabcab222Des del IASPP hem rebut l’encàrrec d’analitzar l’aplicació pràctica dels criteris de resolució de les Subvencions per a la realització d’activitats i serveis de districte i de ciutat per a l’any 2013 de l’Ajuntament de Barcelona.

Aquesta diagnosi ha de permetre al CAB disposar d’informació que li permeti elaborar recomanacions adreçades a l’Ajuntament de Barcelona en relació a l’atorgament de subvencions i assessorar i donar suport a les entitats en les necessitats detectades a partir de l’anàlisi dels atorgaments i denegacions de subvenció.

A la diagnosi s’analitzaran elements com la relació entre la puntuació obtinguda i els imports atorgats, o la distribució efectiva dels imports atorgats segons línies i àmbits.