Diners

El Consell d’Associacions de Barcelona publica l’informe “Diagnosi de les subvencions per a la realització de projectes, activitats i serveis de l’Ajuntament de Barcelona 2019”. La Fundació Ferrer i Guàrdia hi ha col·laborat analitzant les dades facilitades per l’Oficina Central de Subvencions de l’Ajuntament de Barcelona.

En la darrera convocatòria, el consistori va destinar un pressupost de 19.643.830 € a subvencionar projectes, activitats i serveis, un 13% menys que el 2018. En canvi, es van presentar 6.874 sol·licituds, un 6% més que l'any 2018. En total, es van subvencionar 4.672 projectes, 109 menys que l’any passat.

Les dades de l’informe d’enguany mostren que malgrat que Barcelona té un moviment associatiu molt arrelat al territori, en els darrers es manté la diferència pressupostària dels projectes d’àmbit districte (22,6% del pressupost total), amb relació als d’àmbit ciutat (77,4%).

També destaquem que les organitzacions empresarials (inclou cooperatives) representen el 14% de l'import total subvencionat. De les 10 subvencions més elevades, 5 han estat atorgades a empreses privades. En canvi, els 10 projectes amb millor puntuació són d’entitats sense ànim de lucre.

Materials

Resum de l’informe

Diagnosi de les subvencions per a la realització de projectes, activitats i serveis de l’Ajuntament de Barcelona 2019 complet

Infografies sobre la diagnosi:

1. Dades per demanar millores i facilitar feina a associacions

2. Qui va presentar sol·licituds i a qui es van atorgar?

3. Com es va distribuir el pressupost total entre les subvencions atorgades per a projectes d'àmbit ciutat i els d'àmbit districte?