FFG CEMB22

El Consell Educatiu Municipal de Barcelona (CEMB) va aprovar el passat 18 d’octubre quatre informes amb propostes de millora per a l’educació de la ciutat. Els documents incorporen recomanacions en les àrees de planificació educativa, centres de màxima complexitat, assetjament escolar per part de persones adultes i formació al llarg de la vida.  

Des de la Fundació Ferrer i Guàrdia hem acompanyat al CEMB en la dinamització de les comissions de treball encarregades de desplegar el treball que han servit per elaborar aquests informes. En aquests espais hi formen part els diferents agents de la comunitat educativa i representants polítics, així com participen persones expertes en cada matèria.  

 

Actualització de la complexitat i equitat en la planificació 

Les propostes principals del CEMB pels centres de màxima complexitat són l’actualització constant de les dades per calcular la complexitat i reconèixer la tasca de detecció d’alumnat NESE. També demanen estabilitzar les plantilles i les especialitats, així com que la categoria de complexitat impliqui automàticament mesures com la reducció de ràtios o limitar la matrícula viva.  

Pel que fa a la planificació educativa, l’informe proposa fixar una proporció màxima d’alumnat NESE per grup, definir un nou model de zones educatives més equitatiu i avançar cap a la igualtat en el nombre de centres que poden escollir les famílies, entre altres mesures. A més, es demana aprofitar la reducció demogràfica de la població per baixar les ràtios d’alumnes a l’aula.  

En l’informe sobre assetjament escolar per part de persones adultes, es conclou la importància de tenir un protocol específic amb mesures de prevenció i procediments d’actuació davant possibles casos d’assetjament o abús. Per complir aquesta proposta, es demana garantir una figura de coordinador/a de benestar i protecció a cada centre, així com la formació de la plantilla en la prevenció i detecció de casos.  

Per últim, en l’àrea de formació al llarg de la vida, el CEMB proposa l’impuls de taules en tots els districtes per promoure coordinacions i connexions entre tots els agents i les iniciatives.  

 

Curs 2022-2023 i suport en el Consell de Formació Professional 

La Fundació Ferrer i Guàrdia també hem dinamitzat dues comissions de treball del Consell de Formació professional en dues temàtiques: la planificació i l’abandonament prematur.     

Pel curs 2022-2023, ja s’han constituït les sis noves comissions de treball encarregades d’elaborar els informes amb noves recomanacions. En el cas del CEMB, en són quatre: Planificació educativa, Educació inclusiva, Petita infància i Educació activa per a l’emergència climàtica. En el cas del Consell de la FP, les dues comissions pel curs vinent són: Planificació i Acompanyament i orientació.