Aspectes a treballar en relació a la qüestió relacional:

  • Phubbing: aquest concepte fa referència a les dificultats per concentrar-se en les interaccions presencials per l’ús intensiu del dispositiu mòbil, de forma que les interaccions presencials no es gaudeixen i es perceben com a menys prioritàries per part de l’individu.
  • Reproducció d’estereotips.
  • Assetjament (individual o grupal).
  • El respecte com a factor de protecció: és important treballar el respecte com a base de la relació i interacció també a la xarxa, trencant la idea que l’anonimat de la xarxa ho permet tot. Aquest aspecte també entra en relació amb elements com la publicació de continguts ofensius, l’assetjament, etc.
  • L’empoderament i la participació: l’espai de relació virtual permet un espai d’intervenció que promogui, tal i com planteja Reig a “Internet como escuela de vida” (2016. Cuadernos de pedagogía, núm. 473), transferir les TIC cap a les TEP (tecnologies per a l’empoderament i la participació).
  • Del selfie a l’exterior: un altre dels aspectes a treballar és la transició d’una mirada molt autocontemplativa envers una mirada més social.
  • Usos complexes: esdevé rellevant treballar amb els i les joves en relació als usos d’aquelles aplicacions més utilitzades, introduint aspectes com la privacitat, la creació de comunitats d’interessos, les recerques avançades, etc.
  • Diversitat i desigualtat també a la xarxa: Quan s’aborden aquests temes amb joves, és important tenir present que la universalitat digital no és real, sinó que està condicionada per les desigualtats socials que aquest sector de la població presenta. No només es produeixen desigualtats pel que fa a la capacitat d’accedir a la xarxa, sinó també en relació al usos que se’n fan i com això, al seu torn, es relaciona amb una major o menor capacitat per extreure’n un rèdit determinat. És a dir, tant les desigualtats socials com els diferents usos de la xarxa potencien l’existència d’una desigualtat digital també entre els i les joves de manera que les capacitats, l’entorn, la xarxa de relacions i el capital cultural –entre d’altres– incideixen també en les potencialitats de la xarxa per a unes o altres persones joves.
  • Suplantació d’identitat.

  

Variables que cal treballar (basades en el projecte Sobrepantalles):

Imatge: aspectes a treballar.

Per treballar aquests conceptes recomanem descarregar la Guia de recursos Segurnet, a l’apartat Descàrregues d’aquesta web.