• Millora en les relacions socials: Com hem vist, la xarxa influeix tant en la construcció individual de la identitat, com en la vessant relacional i socialitzadora. En alguns casos, pot contribuir a superar complexes, pors, fragilitats que dificulten les relacions analògiques, en tant que es tracta un espai més procliu a l’experimentació i que obre la possibilitat a la creació de comunitats basades en interessos comuns.
  • L’ús de les TIC aporta noves habilitats: com per exemple la creativitat, l’emprenedoria, l’apoderament, la comunicació, el treball col·laboratiu, la recerca, entre d’altres.
  • Coneixement col·lectiu i participació social: la xarxa ha esdevingut un espai òptim per a la col·laboració i l’increment del coneixement col·lectiu. Això, al seu torn, promou l’adquisició d’un esperit crític a través de l’accés a un volum d’informació ingent, la creació de continguts i la potenciació del debat, la interacció i la participació social.
  • La difuminació de la frontera entre creador i consumidor de continguts: la xarxa ha suposat també una revolució en les formes d’accedir a la informació i participar en el debat públic. La immediatesa de les xarxes socials permet a les persones usuàries ser creadores de continguts, més enllà del rol clàssic de consumidores. És a dir, la web 2.0 (o web social) afavoreix “una manera més igualitària de concebre, produir, compartir i distribuir informació i coneixement” (Insua, J. (2014) “Web 2.0. 10 anys després” Investigació i innovació en cultura [en línia]).
  • Facilita el contacte i la vinculació amb el grup d’iguals.
  • Potencialitats en l’àmbit educatiu: l’àmbit educatiu és un dels marcs principals en els que podríem dir que les potencialitats de les TIC són gairebé infinites (entorns d’aprenentatge interactius, eines digitals d’estudi i creació, sistemes integrats d’aprenentatge, xarxes de comunicació, materials en multiplicitat de mitjans i canals, etc.).

 

Per conèixer les fonts del projecte Segurnet i aprofundir i treballar els conceptes d'aquesta secció recomanem descarregar la Guia per a Professionals i la Guia de Recursos a l'apartat Descàrregues d’aquesta web.